top of page

Ochrana Osobných Údajov

Chránime vaše osobné údaje

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
základné ustanovenia

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Sofianko, s.r.o. IČO 46206353 so sídlom Americké námestie 1 811 07 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 74233 / B.

 2. Kontaktné údaje správcu sú: Chiboub Hidbani

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

  •  meno a priezvisko

  • e-mailová adresa

  •  poštová adresa

  •  telefón

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1.  Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

  • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2.  Účelom spracovania osobných údajov je

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,

  • plnenie právnych povinností voči štátu,

  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 3.  Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania údajov

 

 1. Správca uchováva osobné údaje

  •  po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  • podieľajúce sa na dodanie tovaru  realizáciu platieb na základe zmluvy,

  • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Orientálna Potraviny) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

  • zaisťujúce marketingové služby.

 2. Správca nemá / ​​má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.
Spracovatelia osobných údajov

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  •  poskytovateľ služby Ascend by Wix,

  • spoločnosť Wix,

  • prípadne ďalšie poskytovateľ spracovateľských softwarom služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správcu nevyužíva.


VI.
Vaše práva

 

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,

  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, šifrovanie, zálohy, apod.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a s podmienkami ochrany osobných údajov potvrdzujete, že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2020.

bottom of page