top of page

Cena Tovaru a Platobné Podmienky

Cena tovaru a platobné podmienky

Kúpna cena je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v euro. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť.

V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35834498, so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
  • Platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho po uzavretí kúpnej zmluvy s uvedením variabilného symbolu platby („ pred dodaním tovaru“),

  • Platba v hotovosti prostredníctvom kuriéra („na dobierku“) pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke.

  • Platba platobnou kartou priamo pri objednávke na účet predávajúceho

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od potvrdenia objednávky.

Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet predávajúceho.

Preprava a dodanie tovaru

Spôsob prepravy: Prepravné náklady nie sú uvedené v cene tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v potvrdení objednávky.

  • Doručenie zásielky kuriérom

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Objednaný tovar/Objednávky sú spracované a najneskôr do 48 hodín odovzdané kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečí doručenie zásielky formou balíka. V prípade že objednávku neplatíte vopred, balík posielame na dobierku, v tomto prípade platíte kuriérovi v hotovosti.

Objednávky je možné spracovať aj do 24 hodín, treba to však uviesť v objednávke do poznámky.
Vyššie uvedené sa nevzťahuje na víkendy a sviatky.

Doručovanie zásielok je služba, ktorú nakupujeme formou outsourcingu, preto nie sme schopní ovplyvniť ani garantovať konkrétny deň alebo hodinu doručenia.

Zásielky by mali byť na území SR doručené v pracovné dni do 24 hodín od vyzdvihnutia kuriérskou službou u nás.

Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaným tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto hneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

bottom of page