OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Chránime vaše osobné údaje

 

Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.  Tieto informácie spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a budú použité na vybavenie vašej objednávky a komunikáciu s vami.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.orientsvetgurmanov.sk

Sofianko, s.r.o.

Americké námesti 1

811 07  Bratislava

IČO: 46206353

IČ DPH: SK 2023299223

ďalej len „prevádzkovateľ“

Zast.: Chiboub Hidbani, konateľ

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.orientsvetgurmanov.sk

2.2 prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na:

 • vytvorenie objednávky registrovaným i neregistrovaným kupujúcim
 • registrácia zákazníka na stránke www.orientsvetgurmanov.sk
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty
 • vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.orientsvetgurmanov.sk
 • evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov 

3.1 Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledujúce údaje dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko
 • obchodné meno
 • adresa pre doručenie príp. fakturačná adresa
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • kontaktné údaje – mail, telefónne číslo
 • údaje o objednávkach

3.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

4.1  Prevádzkovateľ získava od kupujúceho iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu zákazník je povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

4.2 Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a pri odoslaní objednávky a tiež pri registrácii udeľuje v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených prevádzkovateľom. Kupujúci dáva súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

4.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky prejavuje súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej osobe za účelom dodania tovaru, prípadne splnenia ďalších povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

5.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.orientsvetgurmanov.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo a v prípade potreby aj celkovú sumu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

5.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

6. Zverejnenie údajov

6.1 Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7Práva a povinnosti dotknutej osoby

7.1 Zákazník spoločnosti Sofianko, s.r.o. - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

7.2 Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

7.3  Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, adresu pre doručenie, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

7.4 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Likvidáciu jej osobných údajov
 • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti

8. Zodpovednosť prevádzkovateľa

8.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

8.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.